Koolitusel õpitakse maailmapraktikas efektiivseks osutunud ennetus- ja sekkumisstrateegiad töös käitumisprobleemidega laste ja noortega. Õpitakse kuidas sotsiaalsete oskuste õpetamise kaudu ennetada käitumis- ja suhtlusprobleeme. Tutvutakse lihtsamate hindamismeetoditega ning lahenduste leidmiseks õpitakse multisüsteemset probleemianalüüsi. Õpitakse nii grupipõhiseid, koolipõhiseid kui ka kogukonnapõhiseid sekkumisstrateegiaid käitumisprobleemidega laste ja noorte aitamiseks.

Koolitus on mõeldud 6-18 aastaste laste ja noortega töötavatele meeskondadele. Sihtgrupiks on nii õpetajad, sotsiaalpedagoogid, lastekaitsespetsialistid, noorsootöötajad kui ka teised tugivõrgustiku liikmed.

Koolituse maht on 12- 14 akadeemilist tundi.

Sisu kirjeldus:

  • Käitumisraskuste kujunemine, riski- ja kaitsefaktorid. Millised faktorid mõjutavad käitumisraskuste kujunemist individuaal-, pere-, kooli- ja kogukonna tasandil.
  • Käitumisprobleem versus käitumishäire. Kuidas spetsialistid teevad vahet käitumisprobleemil ja käitumishäirel. Millised käitumishäired on olemas ning millised on üldise käitumishäire diagnoosimise kriteeriumid.
  • Negatiivse käitumise eesmärgid. Millised alleesmärgid võivad olla väljakutsuval käitumisel ja kuidas neid märgata.
  • Käitumis- ja suhtlusprobleemide ennetamine. Tutvustatakse, millele tuleb tähelepanu pöörata koolitervilikul käitumisprobleemide ennetamisel. Praktilise näitena kirjeldatakse Skandinaavias enim tuntud ennetusprogramme nagu PALS, Zippy sõbrad jm.
  • Lahenduste leidmine: multisüsteemne probleemianalüüs. Õpitakse kuidas multisüsteemsest teraapiast tuntuks saanud meetodi läbi leida efektiivseid lahendusi probleemidele. Kust alustada ja kuidas planeerida esimesi samme.
  • Sekkumised individuaal- ja grupitasandil.
  • Sekkumised koolitasandil
  • Sekkumised kogukonna tasandil

Õppetegevus: loeng, grupidiskussioonid ning lühikesed praktilised ülesanded.

Koolitaja Airiin Demir on kliiniline lastepsühholoog, kes on kogu oma erialapraktika töötanud käitumishäiretega noortega nii taastusabikeskustes kui ka erinevate riikide õppenõustamissüsteemis. Enamuse oma erialapraktikast on ta töötanud Norras. Hetkel töötab sama sihtgrupiga Eestis.